Chính sách và điều khoản


Tất cả các link rút gọn được tạo ra từ linkappvn.net tồn tại vĩnh viễn.

Việc tạo link là miễn phí nên chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung sau khi điều hướng.

Nếu như chúng tôi nhận được 1 yêu cầu pháp lý hoàn chỉnh về việc yêu cầu gỡ bỏ link. Chúng tôi sẽ tiến hành thông báo cho chủ sở hưu link và link sẽ bị gỡ bõ trong 24 tiếng.